The Shirtfactory
Vaartstraat 58 Essen, Antwerpen 2910 BE
Phone: 036671615 Website: www.theshirtfactory.be

© 2015  THESHIRTFACTORY.BE

voorwaarden

Home

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle  overeenkomsten van welke aard dan ook tussen The Shirt Factory en zijn cliŽnten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.
1.2 Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door The Shirtfactory gesloten overeenkomsten. De bestellingen en opdrachten van opdrachtgever gelden als zijn erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
1.3. TheShirtfactory heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
1.4 er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden.
1.5 Prijs wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
1.6 alle rechten voorbehouden.
1.7 Levering van de artikelen geldt zolang de voorraad strekt.


Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.
2.2 Alle aanbiedingen van TheShirtfactory zijn vrijblijvend en TheShirtfactory behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijs wijzigingen, product wijzigingen en/of assortiment wijzigingen zijn te alle tijden voorbehouden.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TheShirtfactory.

TheShirtfactory is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TheShirtfactory dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 De administratie van TheShirtfactory geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan TheShirtfactory verrichte leveringen.

TheShirtfactory erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten, de prijs van het product, klant gegevens als naam, factuuradres, afleveradres, het ordernummer van de overeenkomst en het e-mail adres. Eveneens het telefoonnummer van TheShirtfactory, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
2.6 Vergeleken met de originele afbeelding/logo kunnen de kleuren van het bedrukken afwijken, dit is inherent aan de beschikbare kleuren folies en transfer mogelijkheden. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren.
2.7 Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kan niet geruild of geretourneerd worden.


Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
3.1 Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden TheShirtfactory niet, tenzij ze door TheShirtfactory binnen 10 dagen schriftelijk zijn bevestigd.
3.2 TheShirtfactory aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuistheden in opdrachten die eventueel zijn ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan leverancier zijn verstrekt.


Artikel 4 - Wijzigingen
4.1 Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan TheShirtfactory kenbaar worden gemaakt.

Worden wijzigingen mondeling of telefonisch kenbaar gemaakt dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de opdrachtgever.
4.2 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. TheShirtfactoryis hiervoor niet aansprakelijk.


Artikel 5 - Levering, levertijden en verzending
5.1 De door TheShirtfactory opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levertijden staan bij de producten zelf of in de opdracht bevestiging. Wij streven ernaar de producten binnen 5 werkdagen te leveren. De maximale levertijd is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt TheShirtfactory u als consument hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met TheShirtfactory overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.
5.2 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding of tot annulering van de overeenkomst.
5.3 Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever alle door TheShirtfactory voor opdrachtgever gemaakte kosten, arbeidsloon, bestelde materialen, etc. voor zijn rekening nemen, terwijl TheShirtfactory alsdan tevens gerechtigd is alle daaruit voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van opdrachtgever te vorderen.
5.4 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van de betaling door de klant.
5.5 Artikelen worden verzonden via de Post als de betaling ontvangen is. TheShirtfactory is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door de Post.


Artikel 6 - Overmacht
6.1 In geval van overmacht is TheShirtfactory gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat TheShirtfactory tot enige schadeloosstelling gehouden is.
6.2 Als overmacht zal gelden: staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer en/of uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van TheShirtfactory.


Artikel 7 - Bewaring
7.1 Bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van aan TheShirtfactory gegeven zaken geschiedt voor eigen risico.


Artikel 8 - Betaling
8.1 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden, gezien het unieke karakter van de producten.
8.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euroīs, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
8.3 Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening zal de opdracht worden uitgevoerd.


Artikel 9 - Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
9.1 De opdrachtgever heeft alleen de verantwoordelijkheid, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht de rechten van een derde, meer bepaald auteursrechten geschonden worden. De opdrachtgever verklaart dat hij voor het aangeleverde bestand in het bezit is van de rechten tot verveelvoudiging en reproductie. De opdrachtgever vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid die derden krachtens wet of regelgeving geldend kunnen maken
Artikel 10 - Aansprakelijkheid, klachten en retourzendingen
10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TheShirtfactory daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven
10.2 Indien TheShirtfactory aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is TheShirtfactory nimmer aansprakelijk.
10.3 Artikelen die niet voldoen aan de algemeen gebruikelijke eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben, kunnen worden geretourneerd aan TheShirtfactory. Alleen retour gezonden artikelen waarover vooraf afspraken zijn gemaakt worden door ons in behandeling genomen. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking en maat kunnen geen grond voor reclamatie en garantie opleveren.
10.4 Verzendkosten voor retourzendingen zijn alleen voor rekening van TheShirtfactory als het ook om een fout gaat die door TheShirtfactory is gemaakt. Alle andere retourzendingen zijn voor uw rekening.
10.5 Wij willen klaarstaan voor u als klant en zullen eventuele klachten dan ook heel serieus behandelen. Als uw klacht terecht is dan kunt u ten alle tijden kiezen om uw opdracht opnieuw uit te laten voeren of om uw opdracht te annuleren. Het bedrag wat is voldaan wordt dan terug gestort op uw rekening.


Artikel 11 - Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TheShirtfactory is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in BelgiŽ.
11.3 Gedeeltelijke ongeldigheid van enig beding zal geen algehele ongeldigheid der voorwaarden tot gevolg hebben.


Artikel 12 - Persoonsgegevens
12.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
12.2 Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming door TheShirtfactory worden verstrekt aan derden.